Thông báo QTU

Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID – Thông báo khẩn về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông báo Khẩn số 13 (Thông báo số: 236/TB-SYT) ngày 30/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Nhà trường thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và học viên, sinh viên về các điểm nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo mới

mid 1

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh