Giới thiệu


Sứ mệnh:
Trường Đại học Quang Trung là một trường đại học tư thục có trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Định, khu vực ven biển miền Trung, Tây Nguyên và cho cả nước.

Giá trị cốt lõi: Giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo để phát triển bền vững, tạo nên giá trị nhân văn, trí tuệ, trách nhiệm và tự tôn cho người học.

Tầm nhìn: Vì sự phát triển con người và một thế giới hòa bình, hạnh phúc. Người học được đào tạo, bồi dưỡng có đầy đủ các yếu tố Đức – Trí – Thể – Mỹ, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Slogan:

CHUYÊN NGHIỆP – HỘI NHẬP- THÀNH CÔNG
(PROFESSIONALISM-INTEGRATION-SUCCESS)

Mục tiêu:
Trường Đại học Quang Trung thực hiện 04 chiến lược bao gồm: Một là chương trình đào tạo chuẩn và hội nhập quốc tế; hai là xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi; ba là có cơ sở vật chất, trang thiết bị đủ và hiện đại; cuối cùng là nguồn tài chính bảo đảm.

Triết lý giáo dục:
Tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Quang Trung với một triết lý: Đào tạo công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam, nhằm tạo ra những con người có tri thức, có trách nhiệm, độc lập trong suy nghĩ, chấp nhận sự đa dạng và khác biệt, có khả năng bứt phá, vượt qua mọi giới hạn để thành công.

Hình ảnh hoạt động

Previous
Next