Tổ chức nhân sự

 TRƯỞNG PHÒNG

 

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư

Quản lý chung: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ các hoạt động và phát triển công tác nghiên cứu khoa học và công tác hợp tác quốc tế của nhà trường.

Quản lý hoạt động khoa học

Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

Tìm kiếm các đối tác trong HTQT

Tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ NCKH

Thực hiện các nhiệm vụ khác:

  • Công tác nhân sự của phòng
  • Công tác tài chính
  • Khen thưởng và kỷ luật
  • Công tác đảm bảo chất lượng
  • Tham gia các hội đồng: Hội đồng Khoa học và đào tạo của trường

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

TS. Văn Thiên Hào

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Trường

Phát triển và quản lý hoạt động KHCN

Phụ trách hoạt động và quản lý khoa học

Phụ trách công tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học

Công tác kiểm định về chất lượng trong NCKH của Nhà trường

Phụ trách chính về Đề tài NCKH

Xét thưởng Bài báo khoa học trong nước và quốc tế

  • Thực hiện các thủ tục thanh toán xét thưởng bài báo khoa học (ISI, SCOPUS,…).
  • Thanh toán bài báo khoa học của tạp chí của Trường.
  • Quản lý thông tin về bài báo khoa học và hồ sơ bài báo khoa học.

Phụ trách quản lý trang WEB của phòng QLKH&ĐN

Phụ trách công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên

Thực hiện các nhiệm vụ dưới vai trò hỗ trợ

  • Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tại các đơn vị
  • Nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

 

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU