Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Quản lý khoa học: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường;
Quan hệ đối ngoại: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ:

Quản lý khoa học:

– Xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học;

– Lập kế hoạch và triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế; theo dõi kiểm tra kế hoạch, tiến độ, nội dung các nghiên cứu khoa học của Nhà trường; tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học và đề xuất Nhà trường công nhận;

– Sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, đề xuất khen thưởng các sáng kiến phát minh trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

– Phối hợp thực hiện các đề tài/dự án và có sản phẩm cung cấp cho thị trường cụ thể mang thương hiệu Trường Đại học Quang Trung;

– Thành lập, quản lý và phát triển Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quang Trung, kêu gọi viết bài, kêu gọi các Nhà khoa học và giáo sư tham gia vào hội đồng chuyên môn và kêu gọi reviewer cho tạp chí. Nâng cao chất lượng tạp chí và hướng tới xin vào hệ thống tạp chí được tính điểm chức danh giáo sư Nhà nước; xuất bản Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quang Trung theo định kỳ đã quy định;

– Tổ chức Hội nghị Khoa học trong và ngoài nước; tổ chức các hội thảo quốc tế (phối hợp cùng các khoa);

– Liên hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong nước và ngoài nước lựa chọn dự án, đề tài trình Hiệu trưởng xem xét quyết định;

– Quản lý giờ nghĩa vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên cơ hữu theo quy chế của Nhà trường;

– Quản lý, lưu trữ tất cả hồ sơ nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học theo quy định hiện hành;

– Quản lý công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên Nhà trường;

– Quản lý và lưu giữ các báo cáo khoa học, các sản phẩm khoa học công nghệ;

– Cập nhật thông tin khoa học công nghệ trên Website của Nhà trường;

Quan hệ đối ngoại:

– Xây dựng phương hướng phát triển mối quan hệ hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước;

– Quản lý và lưu trữ các biên bản ghi nhớ (MOU), hồ sơ, công văn, hình ảnh đoàn ra/vào theo quy định;

– Phát triển mối quan hệ với các Trường Đại học trong nước và các Trường nước ngoài;

– Trao đổi sinh viên trong và ngoài nước;

– Phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp nước ngoài tại Bình Định nói riêng và tại Việt Nam nói chung;

– Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (Journal Club) theo yêu cầu từng Khoa bao gồm mời giáo sư nước ngoài hoặc mời chuyên gia tại doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam;

– Phát triển chương trình liên kết 2+2, 3+1, 4+0 trong tương lai;

– Theo dõi đánh giá kết quả làm việc, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Hiệu trưởng.

Công tác khác:

– Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo hoạt động quản lý khoa học và quan hệ đối ngoại định kỳ theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU