THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC

Để thống nhất trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu giảng viên trên website của Trường Đại học Quang Trung, Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện triển khai việc xây dựng và cung cấp Lý lịch khoa học (theo mẫu file đính kèm) tới toàn thể giảng viên theo một số nội dung sau:
1. Đối với giảng viên: kê khai Lý lịch khoa học theo mẫu gửi kèm, bao gồm cả bản cứng, bản mềm và các minh chứng kèm theo:
a) Bản mềm:
• file lý lịch khoa học (font chữ 13), có Scan hình màu 3×4, file lưu theo hình thức: Tên/phòng, khoa/lylichkhoahoc.docx
• file scan các minh chứng kèm theo, bao gồm:
• Sách chuyên khảo, giáo trình: scan trang bìa và trang phụ bìa (có tên tác giả)
• Bài viết trên tạp chí có chỉ số ISSN, bài viết đăng trong các kỷ yếu hội thảo: scan các trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài viết.
b) Bản cứng:
• Lý lịch khoa học (có dán hình màu 3×4) theo mẫu
• Bản pho to các minh chứng kèm theo, bao gồm:
• Sách chuyên khảo, giáo trình: trang bìa và trang phụ bìa (có tên tác giả)
• Bài viết trên tạp chí có chỉ số ISSN, bài viết đăng trong các kỷ yếu hội thảo: trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài viết.
2) Đối với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện:
• Tập hợp bản cứng và bản mềm Lý lịch khoa học của giảng viên, viên chức trong đơn vị và nộp về cho Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại trước ngày 25/01/2021.
• Với các bản mềm, đề nghị các Khoa, phòng, trung tâm, viện lập thư mục riêng của từng đơn vị theo mẫu: Tên đơn vị/Họ tên đầy đủ của viên chức, giảng viên/Tên file của từng giảng viên (Lý lịch khoa học hoặc Minh chứng lý lịch khoa học) và gửi về địa chỉ email: phongqlkhdn@qtu.edu.vn
Ví dụ: Phòng Hành chính/Nguyễn Văn A/Lý lịch khoa học Nguyễn Văn A hoặc Minh chứng lý lịch khoa học Nguyễn Văn A.
Liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại (TS. Văn Thiên Hào – Phó Trưởng phòng)
– SĐT: 0905170411

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x