Giới thiệu

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Quang Trung được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-ĐHQT ngày 12/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung về việc sát nhập Trung tâm Công nghệ thông tin & Đào tạo nghiệp vụ vào Trung tâm Ngoại ngữ và đổi tên thành Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Quang Trung là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Quang Trung; có quy chế tổ chức và hoạt động; có con dấu riêng.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Quang Trung là cơ sở giáo dục thường xuyên hoạt động theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và theo Đề án tái cấu trúc của Trường Đại học Quang Trung (QTU) giai đoạn 2019-2025 của Hiệu trưởng đã được Hội đồng Trường thông qua.

Tên đầy đủ:  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Quang Trung.

Tên tiếng Anh: QTU Foreign Languages – Informatics Centre

Tên viết tắt: QTU FLIC.

Trụ sở chính: Phòng 101, Nhà A, Cơ sở 1, Trường Đại học Quang Trung – 327 Đào Tấn, p. Nhơn Phú, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 02566.500.999        E-Mail: ttngoaingutinhoc@qtu.edu.vn

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm là Giám đốc Trung tâm.

Chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học ứng dụng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/05/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm.
 • Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Xây dựng chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin ngắn hạn và trung hạn theo chuẩn CNTT của Bộ TT-TT. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học:

– Chương trình ngoại ngữ;

– Chương trình tin học ứng dụng;

– Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông;

– Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

– Các buổi hội thảo chuyên đề về ngoại ngữ và tin học.

 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Cấp chứng chỉ CNTT cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo & QLSV, Khoa KHMT & CNTT, Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Quang Trung trong việc đào tạo và cấp chứng chỉ.
 • Xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm.
 • Thực hiện các công  việc có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến công nghệ thông tin như lập trình, xây dựng và cài đặt phần mềm ứng dụng.
 • Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ và tin học cho cán bộ, giảng viên của Trung tâm và của QTU.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về các giải pháp để đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, đào tạo của trường hiệu quả.
 • Hợp tác trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực ngoại ngữ và tin học.
 • Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Hội đồng Khảo thí Đại học Canbridge tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế Cambridge; Phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi lấy chứng chỉ IELTS; Phối hợp với AIT TESOL (Học viện đào tạo Giáo dục Quốc tế Úc TESOL, SEM Co Ltd (Công ty Giáo dục Quốc tế SEM) tổ chức các khóa học Pre-TESOL và TESOL tại Trường Đại học Quang Trung và tổ chức thi, cấp chứng chỉ ưng dụng CNTT cơ bản.

Với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, trình độ cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học luôn mong muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người học để có thể thành thạo ngoại ngữ và làm chủ công nghệ thông tin.

Sự thành công của học viên chính là sự thành công của chúng tôi!

Hình ảnh hoạt động

Previous slide
Next slide