Sản phẩm

Chà là Barhee

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu & Dịch vụ Khoa học Công nghệ Quang Trung đã ươm mầm và gieo hạt thành công giống cây chà là Barhee này.