CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1.  Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trư­ởng thực hiện chức năng quản lý về công tác thanh tra, công tác khảo thí và công tác kiểm định chất lượng đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của Nhà trường

2. Nhiệm vụ

 2.1. Công tác thanh tra

Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được hiệu trưởng phê duyệt.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của trường.

Kiểm tra việc thực hiện nề nếp dạy và học của giảng viên, học viên, sinh viên của trường.

Thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động đào tạo: cơ sở vật chất, trang thiết bị – dụng cụ, vật tư,…

Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục: thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến học viên/sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp xử lý.

Tiếp nhận, xác minh đơn thư kiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

2.2. Công tác khảo thí

 Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi đúng theo tiến độ của nhà trường và đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Xây dựng quy trình tổ chức các kỳ thi; Xây dựng quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi;

Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Viện xây dựng ngân hàng đề thi (ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác sọan thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo);

Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các kỳ thi (từ khâu ra đề, sao in đề thi theo chế độ bảo mật, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi và công bố điểm thi);

Giải quyết, xử lý phúc khảo điểm thi và các khiếu nại khác của người học về kết quả thi;

Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ coi thi, làm phách, ráp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê và chuyển kết quả học tập của người học thuộc tất cả các hệ đào tạo, cấp đào tạo cho các bộ phận có liên quan;

Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;

Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

2.3. Công tác kiểm định chất lượng

 Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của Trường;

Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược kiểm định chất lượng của Trường;

Phối hợp các Khoa, Phòng và các đơn vị liên quan hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường, gồm nhiều bậc, hệ, và phương thức đào tạo khác nhau;

Chủ trì việc tổ chức triển khai, theo dõi tiến độ và kết quả việc thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường, là đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

Thực hiện đầy đủ các báo cáo liên quan đến nội dung kiểm định chất lượng đào tạo;

Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng;

Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác kiểm định chất lượng định kỳ 6 tháng 1 lần;

Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng của Trường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

VĂN BẢN

Previous
Next

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU