Chức năng – Nhiệm vụ

1.Chức năng:

            Phòng Đào tạo & QLSV thực hiện các chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạch định chiến lược và phát triển đào tạo của Nhà trường; quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện công tác đào tạo và phối hợp trong công tác tuyển sinh; Thực hiện công tác quản lý sinh viên, chế độ, chính sách đối với người học (sinh viên, học sinh).

 

2. Nhiệm vụ:

2.1. Về công tác đào tạo:

2.1.1 Xây dựng, quản lý và phát triển các chương trình đào tạo:

  – Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề và phương thức đào tạo. Xây dựng đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp.

  – Chủ trì phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội.

 – Quản lý toàn bộ các chương trình đào tạo, tổ chức xây dựng, điều chỉnh và đổi mới chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành; phát triển ngành đào tạo mới.

  – Xây dựng, theo dõi và đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo các hệ của bậc đại học, liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học, các lớp đào tạo ngắn hạn theo các quy định.

  – Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (bao gồm việc dịch tài liệu nước ngoài); xây dựng các đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn học.

2.1.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khoá biểu, quản lý khối lượng giảng dạy:

  – Dựa trên Chương trình đào tạo các ngành cụ thể, xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, học kỳ; Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch thực tập; kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp, kế hoạch tốt nghiệp.

 – Phối hợp với các Khoa để xây dựng chi tiết Thời khoá biểu.

 – Phối hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, giảng đường.

– Quản lý khối lượng giảng dạy.

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra báo cáo thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy của tất cả giảng viên và lập bảng thanh toán giờ dạy của giảng viên để Nhà trường thanh toán tiền dạy theo quy định.

– Chủ động đề xuất các thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập; xây dựng các nội dung, quy chế quản lý công tác giảng dạy, học tập.

– Nắm bắt tình hình giảng dạy của giảng viên, tình hình học tập của sinh viên.

– Chủ động phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm trong Trường lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi Tuyển sinh riêng của trường, thi học kỳ và thi cuối khóa.

– Quản lý và theo dõi việc ký kết hợp đồng thỉnh giảng và tham gia các hoạt động đào tạo giữa các đơn vị trực thuộc trường và các cá nhân bên ngoài.

2.1.3 Quản lý hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo:

– Phối hợp với các Phòng, Khoa tham mưu các hoạt động liên kết đào tạo cùng các đơn vị, các trường, các trung tâm trong, ngoài tỉnh, trong nước và quốc tế.

– Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu doanh nghiệp và nhu cầu xã hội.

– Phối hợp với các Khoa quản lý, liên hệ cơ sở liên kết về kế hoạch giảng dạy, quản lý việc cử giảng viên tham gia giảng dạy tại cơ sở liên kết.

– Tham mưu các hợp đồng liên kết đào tạo; quản lý hồ sơ sinh viên các hệ liên kết.

 

2.1.4 Quản lý việc mua, in ấn, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ:

– Quản lý, xây dựng kế hoạch mua các loại phôi bằng, chứng chỉ.

– Tham mưu hồ sơ và thực hiện việc mua các loại phôi bằng, chứng chỉ.

– Quản lý và thực hiện quy trình in, ký các loại văn bằng, chứng chỉ.

– Quản lý và thực hiện quy trình cấp, phát các loại văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành.

– Xác minh và cấp phát bản sao bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ.

– Quản lý các hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

 

2.2 Về công tác quản lý sinh viên, người học

  Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác sinh viên (Công tác quản lý sinh viên, chế độ, chính sách đối với người học, quyền và nghĩa vụ của người học,…); Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy định của sinh viên.

– Nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng chính trị, tổ chức, học tập trong sinh viên, kịp thời tham mưu cho Ban Giám hiệu về các biện pháp giáo dục tư tưởng, tổ chức học tập, xây dựng tổ chức lớp sinh hoạt vững mạnh.

– Nắm chắc các chế độ, chính sách, các quy chế, quy định đối với sinh viên, người học, để hướng dẫn sinh viên, người học thực hiện tốt, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, người học được hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ trong thời gian học tập tại trường.

– Phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tổ chức tốt việc học tập chính trị trong sinh viên và các hình thức giáo dục khác, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động giải trí lành mạnh, các hoạt động xã hội, từ thiện, hiến máu cứu người… trong sinh viên.

– Phối hợp với các khoa, cố vấn học tập quản lý sinh viên của Trường.

– Quản lý và xây dựng các biểu mẫu liên quan đến công tác quản lý sinh viên. Làm bảng tên cho sinh viên, người học.

– Phối hợp với các Khoa thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện cuả sinh viên theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau mỗi học kỳ, năm học, khóa học.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng và Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên nhà trường tiến hành theo dõi việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên. Tổ chức cho sinh viên đánh giá môn học, đánh giá chương trình đào tạo của Trường và đánh giá công tác quản lý, phục vụ của Nhà trường. Trả lời và giải quyết khiếu nại của sinh viên.

– Chủ trì trong việc thiết lập quan hệ và hợp tác với các cơ quan, ban, ngành có liên quan để tổ chức giao lưu, tư vấn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tiếp nhận, trao học bổng tài trợ cho sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan đề xuất, giải quyết chế độ, chính sách của Trường đối với công tác sinh viên về thi đua- khen thưởng; Kiến nghị hình thức kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế;

– Chủ trì tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khóa, cuối khóa học. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định cho sinh viên, người học trong quá trình học tập tại trường.

– Tiếp nhận, quản lý và lưu trữ hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ quá trình đào tạo của sinh viên hệ chính quy và các hệ đào tạo khác trong Trường.

– Đầu mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và địa phương. Phối hợp với cơ quan an ninh tuyên truyền, phổ biến trong học sinh, người học nhằm phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động không lành mạnh khác. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện điều tra tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Quản lý hoạt động cầu nối giữa cựu sinh viên và Nhà trường, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thống, kỷ niệm, nhớ nguồn của sinh viên sau khi đã tốt nghiệp.

– Chủ trì xác nhận các loại giấy tờ có liên quan đến sinh viên. Xác nhận chế độ chính sách xã hội cho người học theo qui định hiện hành; Giới thiệu người học liên hệ với các đơn vị ngoài trường nhằm phục vụ trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của người học.

 

Thông tin liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Hotline: (0256) 2210 687
         Email: phongdtqlsv@qtu.edu.vn

Thông báo mới

Previous
Next