Giới thiệu khoa cnkt

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngày 17/3/2006 Thủ Tướng Chính phủ kí quyết định số 62/2006/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh