STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 PGS.TS NGUYỄN HUY NGA TRƯỞNG KHOA
2 BS.CKI TRẦN GIA TĂNG PHÓ TRƯỞNG KHOA
3 BS.CKII HỒ VIỆT MỸ PHÓ TRƯỞNG KHOA
4 PGS.TS BÙI ĐỨC DƯƠNG GIẢNG VIÊN
5 ThS. HỒ VĂN TRIỀU GIẢNG VIÊN
6 ThS. LÊ VĂN TÀU GIẢNG VIÊN
7 ThS. MAI TƯỜNG VY GIẢNG VIÊN
8 ThS. NGÔ THANH HẢI GIẢNG VIÊN
9 ThS. TRẦN THỊ HOÀNG OANH GIẢNG VIÊN
10 ThS. TRẦN THỊ XUÂN TÂM GIẢNG VIÊN
11 ThS. TRẦN VĂN Ý GIẢNG VIÊN
12 ThS. NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG GIẢNG VIÊN
13 ThS. NGUYỄN THÀNH VỸ GIẢNG VIÊN
14 ThS. TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIẢNG VIÊN
15 ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH GIẢNG VIÊN
16 ThS. HỒ THỊ KIM NGÂN GIẢNG VIÊN
17 ThS. LÊ KẾ SƠN GIẢNG VIÊN
18 ThS. LÊ  LINH CHI GIẢNG VIÊN
19 ThS. LÊ THỊ KIM DUNG GIẢNG VIÊN
20 ThS. LÊ THỊ SÔNG HƯƠNG GIẢNG VIÊN
21 ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG GIẢNG VIÊN
22 ThS. TÔ THỊ LIÊN GIẢNG VIÊN
23 ThS. NGUYỄN THỊ LIÊN GIẢNG VIÊN
24 ThS. PHẠM ĐÌNH SANH GIẢNG VIÊN
25 TS. HỒ ĐẮC THOÀN  GIẢNG VIÊN