STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 PGS.TS NGUYỄN HUY NGA TRƯỞNG KHOA
2 BS.CKI TRẦN GIA TĂNG PHÓ TRƯỞNG KHOA
3 BS.CKII HỒ VIỆT MỸ PHÓ TRƯỞNG KHOA
4 GS. TRƯƠNG UYÊN NINH GIẢNG VIÊN
5 PGS.TS LÊ KẾ SƠN GIẢNG VIÊN
6 TS.BS NGUYỄN THANH ĐỊNH GIẢNG VIÊN
7 TS.BS TRƯƠNG QUANG ĐẠT GIẢNG VIÊN
8 TS. NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM GIẢNG VIÊN
9 TS. NGUYỄN VĂN PHƯỢNG GIẢNG VIÊN
10  TS. VĂN THIÊN HÀO GIẢNG VIÊN
11 ThS.BS HỒ THỊ KIM NGÂN GIẢNG VIÊN
12 ThS. VÕ TRÍ TOẠI GIẢNG VIÊN
13 ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG GIẢNG VIÊN
14 ThS. TRẦN VĂN Ý GIẢNG VIÊN
15 ThS. VÕ THỊ HỒNG ĐIỆP GIẢNG VIÊN
16 ThS. VÕ THỊ NGỌC HÀ GIẢNG VIÊN
17 ThS. HỒ ĐẮC THOÀN GIẢNG VIÊN
18 ThS. NGUYỄN THANH NGUYÊN GIẢNG VIÊN
19 ThS. BÙI XUÂN TỈNH GIẢNG VIÊN
20 BS. NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG GIẢNG VIÊN
21 BS. NGUYỄN VĂN TỈNH GIẢNG VIÊN
22 ThS. MAI TƯỜNG VY GIẢNG VIÊN
23 ThS. LÊ VĂN TÀU CHUYÊN VIÊN
24 CN. NGUYỄN NGỌC THIỆN TRỢ GIẢNG
25 CN. NGUYỄN VĂN ĐẠT TRỢ GIẢNG