PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - HÀNH CHÍNH & THIẾT BỊ
 
PHÒNG KẾ HOẠCH & TÀI CHÍNH
 
PHÒNG ĐÀO TẠO & TUYỂN SINH
 
PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG KHOA HỌC
 
BAN CÁC ĐOÀN THỂ & CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
PHÒNG KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
 
TRUNG TÂM
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
 
TRUNG TÂM TIẾNG ANH THIỆN NGUYỆN
 
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ
 
CÁC VIỆN
 
VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT - NHẬT
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Hội đồng quản trị
Ban giám hiệu
Khoa Đào tạo và nghiên cứu